Zakaj smo se vključili v projekt

V našem osnovnošolskem sistemu je kurikulum zastavljen tako, da podpira tradicionalen model pouka, kjer prevladujejo oblike in metode dela, ki ovirajo individualizacijo in diferenciacijo ter ne spodbujajo vseh učencev k miselni aktivnosti. Učitelji so pogosto le prenašalci znanja, učenci pa tisti, ki sprejemajo informacije od učitelja in si jih zapomnijo. Učenci so pri tradicionalnih oblikah in metodah poučevanja manj aktivni, niso tako kreativni in inovativni. Ti pristopi ne omogočajo razvijanja učenčevih potencialov in pridobivanja vseživljenjskih znanj.

Na naši šoli večji del pouka poteka v učilnicah, po urniku, ki ni fleksibilen, zaradi česar pogosto uporabljamo tradicionalne metode in oblike dela. Učitelji se bolj ali manj trudimo s pogostejšim uvajanjem sodobnejših oblik dela in metod poučevanja, s katerimi želimo spodbujati aktivnost učencev, njihovo razmišljanje, medsebojno sodelovanje, samostojnost ipd. Premalo medpredmetnega sodelovanja in timskega dela učiteljev zagotovo zmanjšuje kvaliteto znanja.

Z odprtim učnim okoljem, novimi oblikami in metodami dela ter z bolje načrtovanim medpredmetnim sodelovanjem in timskim delom želimo doseči, da bi bilo znanje učencev trajnejše in vseživljenjsko, da bi pri učencih spodbujali kritično mišljenje samostojnost, kreativnost, inovativnost ter pozitiven odnos do učenja in znanja. Odprt učni prostor omogoča fleksibilno prilagajanje okoliščinam in potrebam učencev ter različne oblike sodelovanja med učenci. Učenci sodelujejo tudi pri načrtovanju pouka, reflektiranju in vrednotenju znanja. Učitelji jih vodijo in usmerjajo. Vse to vpliva na večjo motivacijo učencev, samozavest in komunikacijske sposobnosti.

V Inovacijski projekt smo se prvič vključili v šolskem letu 2012/2013. Letošnje šolsko leto smo v projekt vključeni že četrto leto.